Wspólnik, towarzysz i współuczestnik w twoim życiu- Duch Święty (jako PARAKLETOS) to ten, który przychodzi z pomocą gdy Go wołamy!

Partnerstwo z Duchem Świętym, to nie jest tzw. przeduchowienie twojego stylu życia. To nie jest ignorowanie wszystkiego, ani oczekiwanie, że za każdym krzakiem stoi demon i trzeba się z nim rozprawić. Nie chcę mówić o takich skrajnościach.
Chcę mowić o praktycznej stronie bycia „Duchowym”

W pierwszej części chciałbym Wam opowiedzieć o kimś, kto najbliżej był w kontakcie z Duchem Świętym.
Chodzenie w bliskości z Duchem Świętym było najważniejszą rzeczą w życiu Jezusa Mesjasza i Naszego Pana. Nie było ważniejszej rzeczy, która miała taki wpływ i wywarła w Jego życiu taką świętość.
Pan Jezus sam powiedział, że nic nie może uczynić tu na ziemi, zanim nie zobaczy tak czyniącego Ojca. Informacje od Ojca otrzymuje poprzez Ducha Świętego – poprzez partnerstwo z Duchem Świętym.
Pamiętacie, że zanim urodził się Jezus, został jak mówi Pismo zacieniony przez Ducha Świętego. Maria jego matka została w cudowny sposób brzemienna.
Od samego początku Duch Święty był obecny w życiu Jezusa.

– Duch Święty spowodował Jego poczęcie w łonie Marii (Mt. 1,18 ; Łk. 1,27 oraz Łk.1, 35)

– podczas całego jego życia: od urodzenia do przygotowania do służby w wieku około 12 lat Duch Boży, Duch Święty pouczał Go, tak że wzrastał w poznanie Boga i Boża łaska spoczywała nad Nim.
(Łk. 2,40-47)

– podczas chrztu w Jordanie Duch Święty zstępuje na Jezusa.
(Łk. 3,22 )

– podczas kuszenia na pustyni
To Duch Święty poprowadził tam Jezusa i z Nim przebywał. Kiedy Jezus odpowiadał na zarzuty diabła, to Duch Święty inspirował Go Słowem Bożym.

– podczas Jego służby na ziemi:
– powołał 12 apostołów
– uzdrowił i uwolnił tysiące ludzi
– nakarmił wielkie rzesze
– uczył ich się modlić
– nauczał po domach i w synagogach, na ulicach i miejscach odludnych o zbliżeniu się Królestwa Bożego
Pod koniec służby na ziemi mówił, jaki spotka Go koniec i kto Go zdradzi, mówił z kim najbardziej miał najwięcej problemów. Mówił o drodze do Ojca swego, o obietnicy Ojca, którym jest posłanie Ducha Świętego na ziemię. ( Łk. 4.17 oraz Iz.61)
Duch Święty prowadził Go przez wszystkie okoliczności, dawał Mu otuchy, pocieszał Go w chwilach trudnych, kiedy się modlił do Ojca, kiedy uwielbiał Boga w Duchu i w prawdzie.

– podczas Jego ukrzyżowania
Widzimy dwóch złoczyńców, losy rzucane o Jego szatę, a przedtem ubiczowanie, zhańbienie, wyśmianie, włożenie korony z cierni, publiczne wyszydzanie. Duch Święty był cały czas z Nim i Go pokrzepiał.
(Łk. 23, 26)

– podczas Jego śmierci na krzyżu gdy wolał do Boga (Łk. 23.46; Mt. 27.46) …Eli, Eli lama sabachtani (J.19.30) …wykonało się!… (Mk. 15.34) …Boże mój, Boże czemuś mnie opuścił?

– podczas zmartwychwstania
W Rzym.1.3-4 czytamy, że przez Ducha uświęcenia tzn. Ducha Świętego Jezus został ustanowiony Synem Bożym w mocy, a w Rzym. 8.11 czytamy „Duch Tego, który Jezusa wzbudził z martwych”.
Jak Jezus polegał na Duchu Świętym w chwili zmartwychwstania, tak wierzący mają polegać na Duchu, aby prowadzić życie duchowe obecnie, a w przyszłości doświadczyć zmartwychwstania ciał.

– podczas pochwycenia do nieba
Po zmartwychwstaniu Jezus wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy swojego Ojca, jako współrządzący w Królestwie Bożym. Będąc wywyższony otrzymał Ducha Świętego od Ojca i wylał Go na swój lud w dniu Pięćdziesiątnicy. Aby byli Jego świadkami po wszystkie krańce ziemi ( nawet tu w naszym regionie)

Obecnie zadaniem Ducha Świętego jest objawianie spraw Chrystusowych ludziom wierzącym, a to oznacza, że za pośrednictwem Ducha Świętego przekazywane są nam dobrodziejstwa, które płyną z krzyża Golgoty.
Najważniejsza jest jednak bliskość Chrystusa. Duch Święty uzmysławia nam osobistą obecność Jezusa, Jego miłość, błogosławieństwa, pomoc, przebaczenie, uzdrowienie, i wszystko, co mamy przez wiarę. Podobnie Duch Święty zachęca nas do szukania Jezusa w miłości, modlitwie i uwielbieniu.
Kiedy już nastanie czas pochwycenia nas do nieba, jest to na samym końcu Biblii, gdzie jest nam ujawnione, że to Duch Święty zachęca nas do wołania o powrót Pana. Duch Święty świadczy o tym, że nasze odkupienie nie jest kompletne tak długo, jak długo nie powróci Chrystus.
Słowa …” Przyjdź Panie Jezu” wypowiada Duch Święty wraz z Kościołem. Obj. 22.20