W dzisiejszym świecie jest wszystko przeprowadzane i analizowane wg jakiś reguł, umów, tabel, czy testerów. I to się odbywa nie tylko w świecie sekularnym, lecz również pośród rożnych denominacji kościołów chrześcijańskich.

I jest to potrzebne, aby można było określić stan rzeczy potrzebny do właściwego poglądu, jak i do oceny tych rzeczy.
Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego świat chce mieć tego typu analizy.

Dlatego, że wszyscy jesteśmy w większym, lub mniejszym stopniu poszukiwaczami nowych rzeczy. Szukamy nowych technologii, nowych produktów, nowych i skutecznych metod we wszystkich dziedzinach życia, i w tym człowiek jest wyposażony po mistrzowsku przez Boga.

Dociekanie, medytowanie czy choćby poznawanie jest włożone przez Boga w naszą ludzką naturę.

W księdze Objawienia Jana 2.1-5 Pan Jezus poddaje w wątpliwość kościoła w Efezie ich miłość do Niego. Ich zażyłe relacje, gorliwość, oddanie się sprawie Pana na 100%.
Kościół w Efezie wyróżniał się bardzo licznymi uczynkami, ponoszeniem wielkich trudów w pracy, cierpliwą wytrwałością. Nie tolerowano tam złych ludzi. Kościół posiadał umiejętność rozpoznawania fałszywych apostołów. Efezjanie dalej posiadali zdrowe nauczanie i byli aktywni w służbie, ale brakowało im właściwej motywacji, która powinna stać za wszelkim uwielbieniem i służbą.

To jednak tragedią tego kościoła polegała na tym, że porzucił on swoją pierwszą miłość. Ogień, pasja jego uczucia wygasła. Żarliwy entuzjazm, z którym zaczynał, znikł.

Sama tylko znajomość prawidłowość doktryny, przestrzeganie przykazań i udział w nabożeństwach nie wystarczą!!! Zbór musi przejawiać przede wszystkim miłość płynąca z serca do Jezusa i Jego Słowa. Szczera miłość do Chrystusa, umiłowanie prawdy i czystość życia rodzi niezachwiane oddanie się Jemu.

Biblia podaje aż 190 razy słowo miłość 86x, słowo miłości 83x, a słowo miłością aż 21 razy.
My dziś skupimy się tylko na niewielkim fragmencie zrozumienia tego słowa.

W Ew. Mt. 24.12 gdzie Pan Jezus podaje znaki zbliżania się końca świata, mówi uczniom o tym, że gdzie będzie nasilenie bezprawia, tam również miłość będzie oziębiona, gdyż w dniach ostatnich będzie charakteryzowały wielkie nasilenie niemoralności, bezwstydu i buntu przeciwko Bogu oraz odrzucenie wszelkich moralnych zachowań.

Rozpanoszy się zboczenie seksualne, niemoralność, cudzołóstwo, pornografia, narkotyki, bezbożna muzyka i zmysłowa rozrywka. Gdy homoseksualizm, miłość lesbijska i wszelkiego rodzaju zboczenia seksualne owładnie społeczeństwo, to Jezus ostrzega też, że będzie brakowało prawdziwej miłości, miłości Bożej. To właśnie jest to bezprawie, o którym Jezus nas ostrzega.

Jak możemy sprawdzić, czy mamy miłość w sobie? ….czy inni ją mają?
W l Kor.13 od 4-8 jest napisany hymn o miłości i tam są dla nas wskazówki w jaki sposób miłość się manifestuje

1. Miłość jest cierpliwa- jest pełna życzliwości Cierpliwość to zdolność znoszenia prowokacji,życzliwość, to aktywna postawa dobroci, występowanie w obronie innych
2. Miłość nie zazdrości innym, to znaczy, że się cieszy, kiedy ktoś inny doznaje czci i honorów.
3. Miłość nie jest chełpliwa nie nadyma się- zdawać sobie sprawę, że cokolwiek posiadam jest darem od Boga i że w człowieku nie nic, z czego można by być dumnym.
4. Miłość nie postępuje nieprzystojnie- ktoś naprawdę kierujący się miłością będzie zachowywać się taktownie, mając na uwadze innych
5. Miłość nie szuka swego, nie jest egoistyczna, jest raczej zainteresowana tym, jak pomoc innym
6. Miłość nie myśli nic złego, jest szczera, to znaczy nie przepisuje innym złych motywacji i nie jest podejrzliwa w stosunku do innych.
7. Miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy
Ludzka natura zdradza skłonność do znajdowania przyjemności w tym, co jest niesprawiedliwe, szczególnie jeśli taka niesprawiedliwość połączona jest z korzyścią. To nie jest duch miłości! Miłość raduje się z każdego zwycięstwa prawdy!!!
8. Wyrażenie wszystko znosi, może oznaczać, że miłość potrafi wszystko, cierpliwie przetrzyma, albo że ukrywa, chowa błędy innych. Słowo znosi, można też przetłumaczyć jako zakrywa. Miłość nie podaje do wiadomości publicznej informacji o niedociągnięciach innych, choć w razie potrzeby stanowczo je karci.
9. Miłość wszystkiemu wierzy, czyli stara się widzieć wszystkie czyny i wydarzenia w najlepszym świetle.
10. Miłość we wszystkim pokłada nadzieje- oznacza to szczere pragnienie, aby wszystko służyło ku dobremu
11. Miłość nigdy nie ustaje- ona będzie trwała całą wieczność. Będziemy kochać Pana i siebie nawzajem. Amen

Lista do Rz.5.5 mówi o tym, że nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych, to oznacza, że przez miłość Boga mamy nadzieje na co? Mamy nadzieje na życie wieczne, które jest naszym Panu Jezusie, a który za nas umarł i poniósł nasze grzechy na krzyż Golgoty i dokonał dla nas odkupienie za grzechy i oczyścił nas swoją świętą krwią i pokazał na Boga jako naszego Tatusia, który jest w niebie.
1 List Jana 4.7-10

Chociaż miłość jest owocem Ducha Świetego i świadectwem nowego narodzenia, to również na nas spoczywa odpowiedzialność jej rozwijania i z tego powodu Jan wzywa nas do okazywania innym miłości, troski i dążenia do ich dobra. Tu Jan nie mówi o jakimś uczuciu życzliwości, ale o postanowieniu chęci pomagania ludziom w ich potrzebach.
Zachęcam siebie i was, abyśmy dołożyli starań do tego, aby miłość do Boga przekładała się w uczynkach, rozmowach, myśleniu do innego człowieka.

Słowo Boże mówi……abyśmy nie czynili bliźniemu,tego co nam nie jest miłe. I …..jak ludzie chcą, aby im czyniono, tak i wy czyńcie.

W księdze Malachiasz 3.14-21 Bóg mówi, że ci, którzy będą przestrzegać Jego przykazań uczyni różnice i będzie to widoczne gołym okiem. Zaopiekuje się nimi i objawi im swoją miłość jak ojciec synowi.

Taka jest miłość, która pochodzi z góry od Boga, miłość nie opierająca się na uczuciach, lecz na decyzji, gdzie własne sumienie ją uspeawiedliwia. Takiego rodzaju miłości Bóg wymaga od nas względem bliźnich, czyli osób, które Bóg stawia nam na drodze życia.

Niech ten fragment wywodu na temat Bożej miłości, będzie dla nas inspiracją, ale także sprawdzianem, w którym miejscu stoimy w miłowaniu innych ludzi.